Colocation คืออะไร ทำไมคนนิยมกัน?

นอกจากระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure ด้าน IT ที่ Colocation ควรให้ความสำคัญ ผู้ใช้งานยังควรคำนึงถึงมาตรฐานการให้บริการและการรับรองที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย โดย ISPIO Cloud Data Center ได้เปิดให้บริการ Colocation ผ่าน NIPA.Cloud ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และ ISO/IEC 29110 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก โดยยังมีมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ซึ่งเป็นข้อตกลงในการให้บริการว่าบริษัทฯ จะรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า ในระดับ 99.9% 

 

รวมถึงบริการ Colocation จาก NIPA.Cloud ยังมีบริการพื้นที่สำหรับวางเครื่อง Server ที่มีทั้ง Rack Share และ Private Rack ภายใน Internet Data Center เพื่อจะเชื่อมต่อ Server เข้าสู่เครือข่าย Internet ความเร็วสูงระดับ Gigabit เหมาะสำหรับท่านที่มีความต้องการพัฒนาระบบ Web Server, Mail Server, Game Server และ Solutions ต่างๆ ที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูล ซึ่งท่านสามารถเข้าบริหารจัดการ Server และ Rack Server ได้ด้วยตนเองเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Colocation ได้อย่างเต็มที่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมระบบ Full Redundancy และ High Security