Consulting

Consulting

บริการคำปรึกษาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ (Consulting)

การดำเนินธุรกิจในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูล และระบบ IT นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและบริษัท ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการแข่งขันในยุคนี้เป็นการแข่งขันแบบวินาทีต่อวินาที ความเร็วในตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะชี้ขาด ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ มากมาย , เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ความเชี่ยวชาญและชำนาญการเฉพาะด้านในธุรกิจขององค์กรและบริษัท

หากเปรียบเทียบกันแล้ว คุณ คือ ผู้ชำนาญการในธุรกิจของคุณ และ เรา คือ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านธุรกิจ Data Center มีทีมวิศวกรที่พัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จัดทำ Services & Solutions ต่างๆ ด้วย Enterprise Cloud by OpenStack เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจให้กับลูกค้าเช่นคุณ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาระบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

พร้อมคำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ Enterprice Cloud by OpenStack

อาศัยความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทีมวิศวกรที่พัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ของ ISPIO : Cloud Data Center จึงทำให้ “เราพร้อมให้บริการคำปรึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบต่างๆ” ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบ IT ขององค์กรและบริษัทได้ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาความไม่ชำนาญการด้านระบบ IT ขององค์กรและบริษัท ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของระบบ ด้วยการเทคโนโลยี Enterprise Cloud by OpenStack