Enterprise Cloud

Enterprise Cloud

โฉมใหม่ ของระบบ IT ด้วย Enterprise Cloud by OpenStack

แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีกในอนาคต ด้วยรูปแบบการพัฒนาและความสามารถในการทำงานของเทคโนโลยีใหม่นี้ ทำให้มีจำนวนผู้สนใจและจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วงการ แนวความคิดและเทคโนโลยีที่ว่านั้น คือ Cloud Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการใช้งานง่าย และสามารถจัดการกับทรัพยากรต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Compute , Network หรือ Storage นำมาซึ่งความสามารถในการพัฒนาปรับปรุง Infrastructure ให้สามารถ ปรับเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบันมีการพัฒนา Software ต่างๆ มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดของ Cloud Computing ทั้งแบบ Open Source และแบบ License

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้องค์กรมากมายให้ความสนใจ และนำแนวความคิดของ Cloud Computing มาพัฒนาเป็น Platform ต่างๆ เพื่อใช้ในจัดสรรในส่วนของ Infrastructure , Platform และ Software ของระบบ IT แต่ละองค์กร ในรูปแบบระบบเสมือน และสามารถเรียกใช้งานได้ทันที เมื่อมีความต้องการใช้งาน อีกทั้งยังมี “ความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่ม หรือลดขนาดโครงสร้างพื้นฐาน” ให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานที่แท้จริงของผู้ใช้งาน

โฉมใหม่ ของระบบ IT ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งาน ทำให้องค์กร หรือบริษัทที่มีการลงทุนด้าน Cloud Platform สามารถที่จะวางแผนการบริหารงาน ในการพัฒนาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของระบบ IT แบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อม ที่จะรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร หรือบริษัท โดยมุ่งเน้นการตัดสินใจ และ ความรวดเร็วในดำเนินงานตามเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ มีสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาดการค้า

บริการด้าน Cloud Platform ครบวงจรสำหรับ องค์กร

Enterprise Cloud by OpenStack ของ ISPIO : Cloud Data Center จัดเป็นบริการ Cloud Service ด้วย OpenStack Cloud Software ในลักษณะของบริการด้าน Consulting , System Integration และ Training เพื่อให้ตรงกับความต้องการนำระบบ Cloud Platform ไปใช้ในการพัฒนาระบบ IT ขององค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) , Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS)

เหมาะสมต่อรูปแบบของการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud ( ระบบ Cloud แบบส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเฉพาะกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ) , Public Cloud ( ระบบ Cloud ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับสาธารณะชน องค์กรทั่วไป และกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ) และ Hybrid Cloud ( ระบบ Cloud ที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานระหว่าง Private Cloud กับ Public Cloud )

ด้วย OpenStack Cloud นั้นเป็นระบบ Cloud Computing ซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่าง NASA และ Rackspace ให้บริการ Infrastructure as a Service เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง Private Cloud หรือ Public Cloud และที่น่าสนใจคือ Open Stack เปิดตัวเป็น Open Source ซึ่งเป็นแบบ Free License ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้โดยไม่มีเงื่อนไข